Кодекс корпоративної етики

Кодекс корпоративної етики Страхової Компанії «Глобус» (далі – Кодекс) має на меті встановлення добросовісних стосунків між підрозділами-Членами Страхової Компанії «Глобус» (надалі – Членами СК «Глобус»), працівниками, клієнтами та стосунків Компанії з партнерами, що діють в рамках сім’ї Vienna Insurance Group та заохочення їх до морально здорового розвитку, зокрема шляхом дотримання наступних Базових етичних норм СК «Глобус», а саме:

 • дотримання належного єдиного рівня норм та стандартів СК «Глобус» у страховій діяльності;
   
 • створення умов щодо запобігання та уникнення нездорової внутрішньої конкуренції та захисту Членів СК «Глобус», працівників, споживачів та партнерів від неналежної конкурентної поведінки;
   
 • гарантування високого рівня якості діяльності у відповідності з чинним законодавством та загальноприйнятими суспільством принципами моралі у співробітництві та партнерстві.
   
 • Девіз СК «Глобус»: МИ ОБІЦЯЄМО ТІЛЬКИ ТЕ, ЩО МОЖЕМО ВИКОНАТИ!
   
 • Лозунг СК «Глобус»: DICTUM – FACTUM! (лат.)
   

Добровільне визнання та дотримання певних дій, як етичних, - є однією з суттєвих умов зміни довіри, що є невід'ємним елементом життєдіяльності всієї Компанії в сім’ї VIG та є фундаментом найвищої довіри до VIG з боку суспільства.

І. ЗАГАЛЬНІ ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ

Ці засади застосовуються, з урахуванням обставин, як до Члена СК «Глобус», так і до осіб, які її представляють.

 1. Члени СК «Глобус» та особи, що її представляють, включаючи її працівників та страхових агентів, повинні дотримуватися Базових етичних норм Страхової Компанії «Глобус», що стосуються роботи з суспільством в цілому, та безпосередньо з клієнтами, партнерами та колегами, та конкретних внутрішніх норм та стандартів, обумовлених специфікою конкретної діяльності, що ними ведеться.
   
 2. Члени СК «Глобус» у своїй діяльності повинні враховувати інтереси інших Членів СК «Глобус», окремих працівників, клієнтів, партнерів та колег, розуміючи та сприяючи створенню позитивного внутрішнього клімату у Компанії та забезпечення високої довіри до Страхової Компанії «Глобус» з боку громадськості:
  • суворо дотримуватись законодавства, положеннями конкретних договорів страхування,
  • в інтересах клієнта
  • в належній довірі до партнера та
  • з належною старанністю.
    
 3. Члени СК «Глобус» та особи, що їх представляють, зобов'язані ретельно інформувати клієнтів про умови договору страхування та сприяти дотриманню всіма сторонами договору його умов.
   
 4. Оскільки такі поняття, як "інтереси клієнта", "належна довіра" та "належна старанність" мають суспільно-культурний, а отже суто відносний характер, то Страхова Компанія повинна встановити відповідне тлумачення цих понять.
   
 5. Члени СК «Глобус» повинні відповідати чинним стандартам та працювати над удосконаленням своїх стандартів максимально наближаючи до загальних стандартів Страхової Компанії «Глобус».
   
 6. Члени СК «Глобус» повинні:
  • підтримувати та здійснювати дії, що збільшують довіру до Страхової Компанії «Глобус»,
  • рішуче спростовувати та вживати активних дій проти необґрунтованих звинувачень, котрі можуть руйнувати довіру до Страхової Компанії «Глобус».
    
 7. Члени СК «Глобус» повинні утримуватися від будь-яких дій, що порушують режим ринкової економіки та шкодять довірі до Компанії та до осіб, які діють від її імені, клієнтів та партнерів.
   
 8. Члени СК «Глобус» не можуть ухилятися від відповідальності за наслідки своєї діяльності чи бездіяльності, у захисті порушених третіми особами своїх та інших Членів СК «Глобус», клієнтів та партнерів законних прав та інтересів.
   

ІІ. ОБОВ'ЯЗКИ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО КЛІЄНТІВ

 1. Члени СК «Глобус» повинні поважати клієнтів та партнерів СК «Глобус».
   
 2. Члени СК «Глобус» не повинні вчиняти дії, що можуть дискримінувати клієнтів за критеріями, не пов'язаними з технічно-страховими принципами, встановленими відповідними Законами чи Договорами та вчиняти дії, що обмежують їх законні права та інтереси, зокрема:
  • змушувати клієнта відмовлятися від чинних умов договору страхування або змінювати їх, крім визначених відповідними Законами чи договірними умовами,
  • опиратися рішенню клієнта про вибір або зміну страхового посередника, а також змушувати клієнта здійснити таку зміну,
  • розкривати інформацію про клієнтів, партнерів, Членів СК «Глобус» та договори страхування, окрім випадків, передбачених законодавством.
    
 3. Члени СК «Глобус» повинні мати на увазі, що принцип "належної довіри" не виключає застосування принципу "обмеженої довіри" з урахуванням інтересів інших клієнтів та третіх осіб.
   
 4. Члени СК «Глобус» зобов'язані належно дбати про захист особистої та конфіденційної інформації про клієнтів, партнерів та колег та укладені з ними договори.
   

ІІІ. ОБОВ'ЯЗКИ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЯ «ГЛОБУС» VIG ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ

 1. Перед укладенням договору страхування, Члени СК «Глобус» зобов'язані дбати про якість страхових послуг, що ними надаються у відповідності до стандартів Страхової Компанії «Глобус», а при укладенні договору страхування - керуватися, зокрема, такими принципами:
  • пропонувати клієнтові сукупність запобіжних заходів, що сприяють обмеженню ризику, а отже й витрат на страхування,
  • інформувати клієнта, відповідно до обсягу послуг, що йому надаються, про засади та правила, котрі застосовуються у страховій діяльності, та пояснювати пов'язані з ними права та обов'язки сторін у спосіб, що сприяє ухваленню ним раціонального рішення,
  • не застосовувати в рекламі формулювань, що можуть ввести потенційних клієнтів в оману, зокрема, в тому, що стосується обсягу страхового покриття та умов договору страхування, й мети укладення договору страхування,
  • пояснювати різницю між окремими страховими продуктами з приверненням уваги клієнта до користі, яку гарантує відповідний продукт, та користі, яку він може отримати шляхом внесення додаткових положень у договір страхування, не приховувати від клієнта важливу для нього інформацію, яка може вплинути на загальні умови договору страхування,
  • пояснювати клієнтові, на яку інформацію він має право та яка інформація охороняється законодавством,
  • пропонувати клієнтові страховий продукт (вид страхування), що відповідає його потребам і можливостям.
  • компрометувати страховий продукт іншого учасника страхового ринку (страхової установи) та здійснювати заходи по переукладенню договору страхування на свою користь без попередньої згоди іншого учасника страхового ринку (страхової установи).
    

ІV. НАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ СК «ГЛОБУС» ЗОБОВ'ЯЗАНЬ, ВСТАНОВЛЕНИХ ДОГОВОРОМ СТРАХУВАННЯ

 1. Члени СК «Глобус» зобов'язані належним чином виконувати обов'язки, що випливають з договору страхування.
   
 2. Члени СК «Глобус», виконуючи обов'язки, передбачені ч. 1, повинні керуватися, зокрема, такими принципами:
  • вживати заходів, щоб працівники та особи, котрі діють від їх імені, мали відповідну професійну підготовку, знали та правильно розуміли свої обов'язки по відношенню до клієнтів, відповідно норм та стандартів СК «Глобус»,
  • створювати умови, які сприяють тому, щоб працівники та особи, зазначені в п. 1, надавали свої послуги високого рівня з відповідальністю та професійною кваліфікацією;
  • не ставити якість обслуговування клієнта в залежність від величини доходу, отриманого за відповідним договором страхування,
  • уникати конфліктів з клієнтом, партнером чи іншим Членом СК «Глобус», зокрема, шляхом:
   • лояльного інформування та попереднього узгодження про ситуації, в яких може виникнути конфлікт.
   • спільного визначення порядку дій у можливих конфліктних ситуаціях, з метою їх позитивного та компромісного вирішення
  • дбати про будь-якого клієнта будь-якого Члена СК «Глобус», чи Vienna Insurance Group в цілому й надавати йому фахову допомогу протягом усього строку дії договору страхування.
    

V. ОБОВ'ЯЗКИ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ «ГЛОБУС» ПО ВІДНОШЕННЮ ДО ЗОВНІШНІХ КОНКУРЕНТІВ

 1. Члени СК «Глобус» повинні поважати принципи здорової та законної конкуренції, зокрема, вони не повинні, крім випадків необхідності анти конкурентного захисту своїх інтересів, чи інтересів Vienna Insurance Group в цілому та клієнтів:
  • ускладнювати конкурентам доступ на ринок,
  • схиляти працівників конкуруючих страхових установ та інших пов'язаних із ними осіб до дій, що йдуть на шкоду таким установам чи особам,
  • поширювати неправдиву інформацію про конкурентів,
  • використовувати антирекламу, котра може вводити в оману або суперечити загальноприйнятим правилам конкуренції,
  • шкодити репутації конкурентів необ’єктивними діями, за виключенням обставин, пов’язаних із захистом порушених своїх законних інтересів, чи інтересів VIG в цілому та її клієнтів,
    
 2. У рамках співпраці з іншими суб'єктами Член СК «Глобус» повинен:
  • своєчасно та в належний спосіб виконувати взяті на себе зобов'язання, забезпечувати секретність конфіденційної інформації,
    
 3. Намагатись розв'язувати можливі спори в мирний спосіб та в межах законодавства.
   
 4. Надавати про себе інформацію у СМІ в межах, передбачених законодавством, внутрішніми нормами та стандартами СК «Глобус» та встановлених турботою про власні позиції VIG на ринку.
   

VІ. ВЗАЄМОДІЯ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЯ «ГЛОБУС» ТА СТРАХОВИХ АГЕНТІВ

 1. Члени СК «Глобус» надають допомогу Страховим агентам, які з ними співпрацюють.
   
 2. Члени СК «Глобус», надаючи таку допомогу, повинні керуватися, зокрема, такими принципами:
  • чітко встановлювати та дотримуватись критеріїв прийнятності ризику та умови співпраці,
  • надавати повну інформацію про страхові продукти, усувати сумніви щодо пропонованих продуктів або надавати необхідні інструкції та вказівки щодо них,
  • надавати повну інформацію, необхідну для укладання та виконання договору страхування.
    
 3. Страхові агенти СК «Глобус» завжди повинні діяти так, щоб не завдавати шкоди інтересам або репутації Компанії, клієнта чи партнера Компанії.
   

VІІ. ПОРЯДОК ДІЙ У РАЗІ ПОРУШЕННЯ КОДЕКСУ КОРПОРАТИВНОЇ ЕТИКИ

 1. У разі виявлення порушень Кодексу корпоративної етики Член СК «Глобус», або уповноважена ним особа, звертається до порушника за інформацією та пропозицією припинення порушення, а при повторному виникненні порушення – інформує Відділ кадрів для прийняття відповідних заходів впливу до порушника.
   
 2. СК «Глобус», отримавши інформацію, передбачену ч. 1, передає її до Комісії з питань етики (Відділ кадрів) СК «Глобус».
   
 3. Комісія з питань етики (Відділ кадрів) після з'ясування фактичних обставин справи та отримання Заяв причетних осіб, - розглядає інформацію та приймає рішення щодо визнання або не визнання порушення Кодексу корпоративної етики та подає свій висновок на затвердження Правлінням Компанії.
   
 4. Правління Компанії, на підставі висновку Комісії з етики (Відділу кадрів), приймає та реалізовує рішення про заходи впливу до порушника, забезпечує контроль виконання цього рішення та усунення причин й умов для його повторення.

 

Примітка: Члени СК «Глобус», погоджуючись з Кодексом корпоративної етики, зобов'язуються дотримуватися його, внести відповідні положення до своїх внутрішніх регламентів (процедур), довести його до виконання всіма своїми працівниками та контролювати його дотримання.